Co nas wyróżnia

Wyróżnia nas:

Zobacz w czym różnimy się od innych szkół

Pozytywna Dyscyplina
Tutoring
Ocenianie Kształtujące
J. Angielski
Matematyka
Prywatna Szkoła Podstawowa

Pozytywna Dyscyplina

Jedną z mocnych stron Pozytywnej Dyscypliny jest jej silna podbudowa teoretyczna. Stosując ją, nie trzeba pamiętać długiej listy narzędzi lub reguł mówiących, jakie zachowania mogą być akceptowane albo czy określona odpowiedź na niewłaściwe zachowanie jest „dobra”. Zamiast tego, dzięki zwróceniu się ku teorii i zadaniu sobie kilku prostych pytań, można podjąć decyzję samemu:

 • – Czy w ten sposób okazuję szacunek drugiemu człowiekowi? Czy ja czuję się szanowany?
 • – Czy prowadzi to do głębszego poczucia więzi?
 • – Czy rozwija to w uczniu poczucie wartości, znaczenia albo poczucia „jestem zdolny”?
 • – Czy było to zachętą? Czy pomogło drugiemu wydobyć z siebie jego najlepszą część?
 • – Czy będzie to pomocne na dłuższą metę?
 • – Czy w ten sposób rozwija się poczucie interesu społecznego i wspólnoty? Czy prowadzi to do wspólnego dobra?

Pięć kryTerióW PoZyTyWNeJ dyScyPliNy

 • Pomaga dzieciom mieć poczucie więzi (przynależność i znaczenie).
 • Oznacza wzajemny szacunek i zachętę (jednoczesna uprzejmość i stanowczość).
 • Jest skuteczna długofalowo (uwzględnia, co dziecko myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje decyzje w odniesieniu do siebie i swojego otoczenia oraz jakie podejmie decyzje w przyszłości umożliwiające przetrwanie i rozwój).
 • Naucza kluczowych umiejętności społecznych i życiowych (szacunku, troski o innych, rozwiązywania problemów i współpracy, jak również umiejętności wnoszenia swojego wkładu w domu, szkole i szerszej społeczności).
 • Zachęca dzieci, aby odkrywały swoje zdolności i możliwości (wspiera konstruktywne wykorzystanie własnej mocy i autonomii).

Nasza szkoła jest jedną z kilku na świecie tzw. Lab School, czyli szkołą, w której sukcesywnie wdrażane są elementy Pozytywnej Dyscypliny. Odbywa się to poprzez uczestnictwo kadry w certyfikacyjnych szkoleniach edukatorskich pod patronatem stowarzyszenia Positive Discipline Association. Ponadto analizujemy jej poszczególne elementy na comiesięcznych spotkaniach zespołu pozytywno-dyscyplinowego. Wieloletnie badania pokazują, jak rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych wpływa na ogólny rozwój dzieci i ich podejście do nauki i drugiego człowieka.

Tutoring

Tutoring to również sztuka zbudowania relacji z nauczycielem, relacji opartej na dialogu i wzajemnym szacunku.

Dla Rodziców to  systematyczna, świadomie i wspólnie zaplanowana praca nad rozwojem dziecka, które dzięki temu będzie brało coraz większą odpowiedzialność za własny rozwój i przyszłość

Aby taka forma pracy wychowawczej była owocna, w naszej szkole od klasy czwartej  każdy uczeń wraz ze swoimi rodzicami wybiera sobie tutora. Tutorami są wszyscy nauczyciele, którzy zostali przeszkoleni przez trenerów z Instytutu Tutoringu Szkolnego. Pierwsze miesiące wspólnej pracy to czas wzajemnego poznawania i budowania zaufania. Ważne jest, aby spotkania tutora z jego podopiecznym odbywały się regularnie, raz na dwa tygodnie, zgodnie z zaplanowanym grafikiem. Potem nadchodzi czas na wspólne stawianie sobie celów. Tutor nie rozwiązuje problemów za ucznia, ale pomaga je naświetlić, omawia przeszkody i analizuje możliwe rozwiązania. Kiedy cel zostaje osiągnięty, warto zaplanować wspólną formę świętowania, która podkreśla sukces dziecka. Tutor to osoba bliska i zaufana, do której można zawsze zwrócić się o radę, dla której problemy podopiecznego są ważne. Dlatego też tutor ma głos doradczy, kiedy wystawiane są oceny  zachowania. W takiej pracy wychowawczej ważne są również spotkania tutora z obojgiem rodziców podopiecznego.  To dobra okazja, aby spojrzeć na dziecko w jego świecie społecznym, porozmawiać o tym, jaką wizję rozwoju dla swojego dziecka mają jego rodzice i co można wspierać w szkole.

Ocenianie Kształtujące

W naszej szkole ocenianie kształtujące realizowane jest na wszystkich przedmiotach. Widać to w odpowiednio zbudowanej lekcji, która ma pomóc uczniowi w zrozumieniu omawianego tematu. Najpierw nauczyciel podaje temat lekcji i jej cel – uczeń powinien wiedzieć, co z danej lekcji musi zapamiętać. Kolejny element OK to kryteria sukcesu, czyli kroki, które podejmujemy na lekcji, aby osiągnąć postawiony na początku zajęć cel. Lekcja bogata jest w metody aktywizujące, które skłaniają ucznia do myślenia i formułowania własnych sądów. Zajęcia kończą się podsumowaniem oraz refleksją uczniów  – co było dziś dla nas łatwe, co trudne, a co już wiedzieliśmy wcześniej.

Ocenianie kształtujące widoczne jest także przy ocenie dłuższych prac pisemnych. Nauczyciel sprawdza pracę i skupia się na tym, co uczeń wykonał poprawnie, a nad czym powinien popracować, aby uzyskać lepszą ocenę.

Bardzo pomocnym przy tej metodzie pracy jest OK Zeszyt. Jest to wyjątkowa forma prowadzenia zeszytu przez ucznia. To swego rodzaju pamiętnik ucznia, w którym poza notatkami tworzonymi na bieżąco, uczeń może wklejać różne rzeczy, dopisywać, rysować, malować. Zeszyt ma duży format i pełno w nim kart pracy, ciekawych wklejek czy ważniejszych prac ucznia. Ciekawie sprawdza się także samoocena zeszytu lub ocena koleżeńska. Raz na jakiś czas miło jest, kiedy Rodzic zostawi w zeszycie swój ślad. Może to być podpis czy emotikon, który jest dowodem na to, że Rodzic wie, w jaki sposób dziecko przyswaja materiał na lekcjach. Raz wdrożone ocenianie kształtujące na lekcjach staje się naturalnym sposobem prowadzenia lekcji, które prowadzi do systematycznej pracy i osiągania dobrych wyników w nauce.

Język Angielski

W naszej szkole przykładamy dużą uwagę do nauki języków. Uczniowie mają komfortowe warunki do nauki ponieważ pracują w małych grupach do max 12 osób.

Uważamy, że najszybciej i najefektywniej uczymy się gdy poziom zaawansowania języka w danej grupie jest zbliżony, dlatego uczniowie co roku przystępują do testów poziomujących, które przydzielają ich do grup językowych na dany rok szkolny. Taka metoda daje możliwość pracy wśród rówieśników, którzy tak samo szybko pracują co nie powoduje zakłopotania czy nudy wśród uczniów na zajęciach.

W trakcie zajęć stosujemy różnorodne metody nauczania, ponieważ mamy różnych uczniów, dlatego to metody dostosowujemy do nich. Używanie różnych form pracy pozwala na indywidualizację pracy z uczniem.

Metoda translacyjno – gramatyczna (GRAMMAR-TRANSLATION METHOD) – wykorzystuje znajomość pierwszego języka do nauki języka obcego i skupia się głównie na poprawności językowej, tłumaczeniu zdań, budowaniu konstrukcji i ich porównywaniu. Korzystając z tej metody, także czytamy i przekładamy czytany tekst (w obie strony) z odpowiednim doborem formy gramatycznej i słownictwa.

Metoda audiolingwalna (AUDIOLIGUAL METHOD) – polega na intensywność powtórzeń w formie ustnej (drilling) najpierw pojedynczych wyrazów, a później całych fraz i zdań, tak aby jak najszybciej przyswoić sobie gotowe wzorce komunikacyjne. Częste jest też odgrywanie różnorakich scenek dialogowych, słuchanie i oglądanie materiałów wideo, które potem się powtarza. 

Metoda komunikatywna (COMMUNICATIVE APPROACH) skupia się na swobodnym doborze środków językowych, po to aby skutecznie się komunikować.  Oznacza to, że na zajęciach najpierw mamy prezentację nowego materiału z gramatyki i słownictwa w kontekście np. „wakacje”, później ćwiczymy ten materiał na różne sposoby, a na koniec mamy możliwość swobodnej wypowiedzi na dany temat np. tworzenia własnych dialogów (rozmowa z przewodnikiem, rezerwacja wycieczki), przygotowywania własnych prezentacji (gdzie byłem i gdzie chciałbym wyjechać na wakacje), czy brania  udziału w dyskusjach na tematy wyższości wakacji w górach nad wakacjami nad morzem. Mogą pojawić się również dyskusje i debaty. Największy nacisk kładzie się tutaj na poszerzenie słownictwa oraz zdobycie swobody wypowiedzi na każdy temat. 

TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE) – polega na wykorzystaniu wszystkich zmysłów na zajęciach oraz ruchu. W myśl zasady „we are learning by doing” dzieci uczą się języka przy okazji wykonywania różnych czynności, podczas których dzieci swobodnie komunikują się  z nauczycielem oraz między sobą. Mamy tu do czynienia z naśladownictwem, spełnianiem poleceń, tańcem i gimnastyką. 

Metoda naturalna (TOTAL IMMERSION APPROACH)  – polega na rozmawianiu i robieniu wszystkiego w języku obcym, tak jakbyśmy przebywali w  kraju, gdzie język ten jest używany na co dzień. Główną zaletą stosowania takiej metody jest szybkie przełamywanie bariery komunikacyjnej.

Metoda projektu (PROJECT METHOD) – język, który poznajemy staje się niejako dodatkiem, środkiem przekazu treści na dany temat, który naprawdę chcemy zgłębić. Poznajemy konkretne zagadnienia z życia codziennego lub ciekawostki ze świata, ale cały proces odbywa się w języku docelowym, a nie ojczystym. Ta metoda często jest używana w dwujęzyczności np podczas lekcji biologii. Zbliżoną  metodą jest CLIL (Content and Language Integrated Learning) często stosowany na naszych lekcjach już od przedszkola.

Metoda blended learning oparta na mieszaniu nauki/powtarzania materiału za pomocą oprogramowania komputerowego oraz spotkań z nauczycielem w celu konwersacji czy wprowadzenia nowych zagadnień. Często stosowana w naszej szkole podczas projektów międzynarodowych.

co nas wyróżnia

Matematyka

We wszystkich klasach jest więcej godzin matematyki niż w podstawie programowej. Staramy się część zajęć przeprowadzać w mniejszych grupach. Z Uczniami zdolnymi ćwiczymy wtedy zadania trudniejsze, konkursowe. Z pozostałymi Uczniami utrwalamy podstawowe zagadnienia.

Jedna lekcja matematyki w tygodniu odbywa się w pracowni komputerowej. Każdy indywidualnie pracuje z wybranymi programami. Bardzo lubimy Matlandię i Matzoo, poznajemy GeoGebrę i inne przydatne programy.

Korzystamy głównie z materiałów wydawnictwa GWO. Na bieżąco śledzimy aktualności dotyczące konkursów matematycznych i strony internetowe popularyzujące matematykę. Zachęcamy Uczniów do rozwiązywania różnych zadań i łamigłówek logicznych.

W starszych klasach mamy na uwadze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. W ósmej klasie co miesiąc piszemy i omawiamy próbny egzamin. W lutym kończymy podstawowy materiał i ostatnie miesiące przeznaczamy na powtórki przedegzaminacyjne.

Przyjęte rozwiązania opierają się na naszych dotychczasowych doświadczeniach. Wyniki egzaminów potwierdzają sens podejmowanych działań. Nie zmienia to faktu, że cały czas myślimy, co można zrobić jeszcze lepiej i ciekawiej, aby Uczniowie zrozumieli i polubili matematykę.

Opieka psychologiczna i terapeutyczna

Wiemy, że sukcesy w nauce są ściśle powiązane z dobrą kondycją emocjonalną. Dlatego w naszej szkole działa zespół psychologiczno -pedagogiczny. Uczniowie objęci są opieką psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego i logopedy.

Uczniowie mogą korzystać z indywidualnych spotkań z psychologiem, z terapii pedagogicznej, z zajęć rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne.

Psycholog i pedagodzy prowadzą ponadto zajęcia psychoedukacyjne w klasach. Tworzymy wspólnie atmosferę, w której uczniowie mogą bezpiecznie mówić o emocjach.